Sist oppdatert: 14.02.2018 06:14

Sør-Aurdal kommune og økonomi

 

OLAV KRISTIAN HUSEBY, GRUPPELEDER I HØYRE

Redaktøren av Hedalen.no har i flere artikler forsøkt å belyse kommunens økonomi og saksgangen rundt nye og gamle bygg på Fossvangområdet på Bagn.

30. januar var det en artikkel om kommunens økonomi på nettstedet. Av det jeg kan se er fakta og tall rett, men man må ikke låse seg i detaljer, prosedyrer og gamle vedtak.

Noen synspunkter:

 1. Hedalen.no fokuserer veldig på et gammelt prinsippvedtak. Et vedtak i kommunestyre gjelder frem til kommunestyret har fattet et nytt vedtak. Et 4 år gammelt vedtak er ofte modent for vurdering.
   

 2. Kommunens inntjening er ganske stabil, og basert på antall innbyggere. De senere år er innbyggertallet sunket betraktelig. Det er vår største bekymring. Økning av tilskuddene fra staten kompenserer ikke nok for vårt synkende folketall.
   

 3. Det er fokusert på kommunens andel av lån sammenlignet med inntekten. Dette er en viktig del av økonomien, men hva som blir anbefalt av andre, og hva kommunestyret mener er rett, trenger ikke være sammenfallende. Nøkkeltall som driftsoverskudd og fond er også viktig å ta hensyn til, men anbefalinger kan fravikes om man har en god plan. Sør-Aurdal Høyre mener at vi ikke må overskride de rammene for låneopptak kommunestyret har vedtatt i økonomiplanen.
   

 4. Det blir for tiden satt stort fokus på Fossvangområde, både i kommunen og pressen. Man må ikke glemme kommunens primærområder som er skole og helse. Alle kommunens innbyggere kan få glede av et nytt bygg på Bagn, men i hverdagen vil det ofte være ønske om større fokus på primæroppgavene. Undertegnede er overbevist om at det er mye å hente innen flere områder, uten at det skal ramme de innbyggerne, som trenger helsehjelp og undervisning.
  Det er for tiden også alt for mye fokus på andre oppgaver, som for eksempel organisering av interkommunale samarbeidsprosjekter. Denne tiden kunne vært brukt på å utvikle kommunen og skape bedre tjenester.
   

 5. Kommunens nybygg på Fossvang har en ramme som er vedtatt av kommunestyret. Høyre mener, sammen med andre politikere at denne rammen skal være fast.
  Bygget har blitt prosjektert over svært lang tid, og det har ikke vært heldig, da prisstigningen har ødelagt for mange gode kalkyler. Det er også betenkelig at konsulentselskap, som skal beregne prosjektet, ikke evner å treffe bedre med sine beregninger. Noen har tatt til orde for et betraktelig mindre bygg. Areal er en viktig faktor i dette bygget, og jeg mener at det bør ses på andre muligheter for innsparing enn hallarealet.

  Vi håper for fremtiden at vi kan fokusere på gode prosjekter, samarbeid mellom bygdene og planlegge fremtidsrettet politikk. Det vil kreve en fokusert politisk ledelse, som forhåpentligvis vil gi pressen muligheter for positive oppslag om gode aktiviteter i Sør-Aurdal kommune.

  Sør-Aurdal Høyre
  Olav Kristian Huseby
  Gruppeleder