Sist oppdatert: 17.09.2011 06:29

Hedalen.no kommenterer
To eller tre kvinner i formannskapet?

ARNE HEIMESTØL
  Nytt kommunestyre er på plass, og Ap og Sp er blitt enige om at Kåre Helland fortsetter som ordfører. Svein Bakke blir varaordfører. Bare 8 av 25 kommunestyrerepresentanter er kvinner. Vil det skape problemer når formannskapet skal velges?

Avtalen som er inngått mellom Ap og Sp, innebærer at Sp må nøye seg med to representanter i formannskapet, Kåre Helland og Kari Brit Olmhus Øyhus. Ap får tre; Svein Bakke, Magne Damslora og Emmy Bakkom.

FrP har tre representanter i kommunestyret. Det samme har TPK, og H har to. Alle disse representantene er menn. KrF, som er minst av alle, stiller med én representant: Kari-Anne Rustebakke. Spørsmålet er da: Ligger det an til at det bare blir to kvinner i formannskapet.

  • Rådmannen har laget et regneark partiene kan bruke for å se på resultatet av ulike samarbeidskonstellasjoner i forbindelse med valg til formannskap.

  • Rundskriv H-4/11 handler om valg av formannskap/fylkesutvalg, kommuneråd/fylkesråd, ordfører/fylkesordfører, varaordfører, faste utvalg m.m.

§ 2.1 i rundskrivet sier at valg av formannskap skal skje i møtet der kommunestyret skal konstituere seg. Formannskapsmedlemmer kan bare velges blant kommunestyrets faste medlemmer. Ettersom Sp og Ap allerede er enige om å samarbeide om liste, blir valg til formannskap avviklet som forholdsvalg (se regnearket og §1.5).

Om kjønnsmessig representasjon på lister leser vi dette i punkt 1.5. i rundskrivet:

Kommunelova § 36 nr. 2 om listeframlegg er endra sidan dei konsituerande møta etter valet i 2007. Lova fastset no følgjande krav til listeframlegga når det gjeld fordeling av kvinner og menn:

Skal det veljast to eller tre medlemmer, skal kvart kjønn vere representert på den einskilde liste. Skal det velges fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to. Skal det veljast seks til åtte medlemmer, skal kvart kjønn vere representert med minst tre. (...)

Ved val til folkevalde organ som etter lov berre består av medlemmer av kommunestyre eller fylkesting, og ved val av arbeidsutval for folkevalde organ, skal desse reglane følgjast så langt det er mogeleg.

(Sitatet er ordrett gjengitt - med flere stygge skrivefeil...)

Formannskapet i Sør-Aurdal har sju medlemmer. Det skal bli interessant å se hvordan kommunestyret tolker kommunelovens § 36. Dette gjelder listen Ap og Sp skal lage, og ikke mindre interessant blir det å se hvordan listen(e) til de resterende partigruppene vil se ut.

Noen av partiene kan lastes for at de i nominasjonsprosessen ikke har vært tilstrekkelig opptatt av likestillingsperspektivet. Alle velgerne synes heller ikke å ha vært opptatt av dette. I siste periode var det fem kvinner i kommunestyret. Nå er det det åtte. Det er noe bedre enn før.

Formannskapet som velges, kan ende opp med kun  å ha to kvinner. Er det i tråd med loven?

Vi minner om at det ikke er et krav å følge valgt rekkefølge på den enkelte liste når hvert parti skal velge kandidater til formannskapet.